Kompletní nabídka Kontaktujte Nás

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS SE SVOLENÍM K VYKONATELNOSTI

Nejefektivnější způsob, jak zajistit vrácení půjčených peněz, je pro věřitele notářský zápis, ve kterém dá dlužník věřiteli svolení k přímé vykonatelnosti notářského zápisu neboli k exekuci. Obsahem notářského zápisu je závazek dlužníka, že ve stanovené lhůtě řádně splní své závazky vůči věřiteli pod pohrůžkou následné exekuce jeho majetku.

Dohoda se svolením k vykonatelnosti je listinou, na jejímž základě lze exekutora přímo požádat o exekuci na majetek dlužníka. V případě nesplacení půjčky tak není třeba před exekucí absolvovat zpravidla zdlouhavé soudní řízení, ve kterém je dlužníkovi nejdříve uloženo dluh zaplatit, a až poté lze přistoupit k řízení exekučnímu. Často pak může být na vymáhání peněz pozdě.

Dohodu je vhodné sepsat nejpozději při předání peněz, lze ji uzavřít i ohledně pohledávky, která teprve vznikne. Dohodu lze uzavřít i v případech, kdy je již pohledávka splatná a věřitel je ochoten poskytnout dlužníkovi ke splacení dodatečnou lhůtu.

Podklady potřebné pro sepsání notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti:

 • identifikace věřitele a dlužníka

  a) u fyzické osoby: jméno a příjmení, rodné číslo, trvalé bydliště (dle průkazu totožnosti)

  b) u právnické osoby: aktuální výpis z obchodního rejstříku (ne starší 1 týdne)

  - výpis z obchodního rejstříku pro Vás zajistíme
  - sdělit, kdo bude jednat jménem právnické osoby, popř. předložit plnou moc v případě zastupování na základě plné moci

 • plná moc, bude-li některý z účastníků zastoupen na základě plné moci

  - plnou moc doporučujeme nejprve předložit notáři a zkonzultovat její náležitosti, popř. plnou moc sami připravíme
  - na plné moci je třeba zajistit úřední ověření podpisu zmocnitele

 • zajištění účasti soudního tlumočníka, nemluví-li účastník česky
 • právní titul vzniku závazku - např. smlouva o úvěru, smlouva o půjčce, popř. neuhrazené faktury
 • v případě novace závazku lhůta pro jeho splacení či splátkový kalendář, způsob splácení
 • výše smluvního úroku, smluvní pokuty v případě prodlení dlužníka, smluvního úroku z prodlení
 • sdělení, zda obsahem bude ustanovení o ztrátě výhody plnění ve splátkách

 

Text vychází ze zdroje na www.nkcr.cz