Kompletní nabídka Kontaktujte Nás

Sepsání a vyhotovení darovací smlouvy Třebíč

Podklady potřebné pro vyhotovení a sepsání darovací smlouvy Třebíč:

1) Identifikace dárce a obdarovaného

 • a) u fyzické osoby: jméno a příjmení, rodné číslo, trvalé bydliště (dle průkazu totožnosti)
 • b) u právnické osoby: aktuální výpis z obchodního rejstříku (ne starší 1 týdne)

  - výpis z obchodního rejstříku pro Vás zajistíme

  - sdělit, kdo bude jednat jménem právnické osoby, popř. předložit plnou moc v případě zastupování na základě plné moci

2) Identifikace daru

 • a) nemovitosti

  - nabývací listiny (listiny prokazující vlastnické právo prodávajícího – např. dědické rozhodnutí, kupní smlouva, směnná smlouva, kolaudační rozhodnutí) v originále nejpozději při jednání, alespoň v prosté kopii musí být předloženy v době dohodnuté s notářem před sepsáním notářského zápisu, nemáte-li nabývací listinu k dispozici, je možné obrátit se na příslušné sbírky – např. sbírka listin příslušného katastru nemovitostí

  - aktuální výpis z katastru nemovitostí - výpis z katastru nemovitostí pro Vás zajistíme

 • b) movité věci

3) Možnost zřízení věcného břemene (služebnosti) v případě darování nemovitosti – nejčastěji zřízení věcného břemene bezplatného a doživotního užívání bytu pro dárce

4) V některých případech znalecký posudek

 • znalecký posudek o ceně nemovitosti je třeba pro zdanění smlouvy u příslušného finančního úřadu
 • o nutnosti jeho pořízení či předložení je vhodné se nejdříve s notářem poradit

5) V některých případech geometrický plán

 • v případě dělení pozemků, převodu dosud nezapsaných nemovitostí v katastru nemovitostí nebo zřizování určitých věcných břemen (po konzultaci s notářem)
 • o nutnosti jeho pořízení či předložení je vhodné se nejdříve s notářem poradit

  Text vychází ze zdroje na www.nkcr.cz