Kompletní nabídka Kontaktujte Nás

 

Notářská kancelář Třebíč JUDr. Věra Hodějovská zajišťuje komplexní služby v rozsahu notářského řádu.

Poskytujeme služby v oblasti obchodního práva (tj. zejména založení obchodních společností a změny týkající se obchodních společností), převodů nemovitostí (darovací smlouva, kupní smlouva), notářských úschov, notářských zápisů se svolením k vykonatelnosti, modifikace společného jmění manželů (zúžení či rozšíření společného jmění manželů, předmanželská smlouva), zástavních smluv, sepisování závětí, dědických smluv a listin o vydědění, osvědčení skutkového děje či prohlášení. Pokud máte zájem o naše služby, můžete nás navštívit osobně na Notářském úřadě v Třebíči nebo kontaktovat telefonicky či emailem.

Na počkání Vám také ověříme pravost podpisu, shodu opisu nebo kopie listiny s jejím originálem a vyhotovíme výpis z informačního systému veřejné správy (např. výpis z katastru nemovitostí, výpis z obchodního rejstříku, výpis ze živnostenského rejstříku, výpis z Rejstříku trestů).

Notářský úřad a kancelář Třebíč, notářské služby úschovy u notáře v Třebíči.

Kompletní notářské služby

Notářské služby se uplatňují v mnoha oblastech života. Notáři jsou stejně jako soudci a státní zástupci součástí justice a jejich úkolem je tak v zákonem vymezených oblastech vykonávat veřejnou pravomoc. Notář zejména sepisuje veřejné listiny a osvědčuje některá právní jednání i jiné právně významné skutečnosti.  Může tak pomoci v mnoha situacích, které se týkají nejenom dědického řízení, s nímž si většina lidí spojuje notářskými úřady.

Notářské služby se dají rozdělit do třech hlavních kategorií:

-          Sepisování veřejných listin o právních jednáních– notář sestavuje notářské zápisy a výpisy z nich, sepisuje závěti, manželské smlouvy, listiny o vydědění, zástavní smlouvy, zajišťuje převody nemovitostí, zakládá firmy a osvědčuje rozhodnutí valných hromad obchodních společností

-          Osvědčování právních skutečností a dalších prohlášení – ověřuje pravost podpisu, zajišťuje konverzi dokumentů, vystavuje výpisy z katastru nemovitostí, z trestního rejstříku, živnostenského rejstříku…, může se účastnit slosování a osvědčit  jeho správnost

-          Přijetí do úschovy – k notáři lze uložit závěť, peníze, různé listiny, cenné papíry, které lze na základě určitých podmínek předat jiné osobě

Od roku 2015 mají notářské úřady přímý přístup do obchodního rejstříku. Pokud tedy chcete založit firmu nebo převést obchodní podíl, může Vám notář vše vyřídit výrazně rychleji než obchodní rejstříkové soudy, ke kterým se návrhy na provedení změn v obchodním rejstříku doposud posílaly.

JUDr. Věra Hodějovská provozuje svůj notářský úřad v Třebíči. Zajišťuje veškeré právní služby, které jsou vymezeny notářským řádem a které spadají do její pravomoci notářky Třebíč. 

Notář vám může pomoci v oblastech, které jsou zákonem vymezeny jako jeho působnost. Sepisujete závěť? Buď ji můžete sepsat sami a nechat u notáře uložit nebo si ji nechat  vyhotovit přímo na notářském úřadě. Závěti sepsané notářem se evidují v evidenci právních jednání pro případ smrti. Díky tomu získáte jistotu, že se závěť nikdy neztratí a požadavky v závěti vymezené budou při projednání dědictví respektovány. Závěť sepsaná notářem má větší význam také kvůli tomu, že nikdo nemůže zpochybnit její pravost. Originál závěti se totiž zakládá ve sbírce originálů notářských zápisů, kterou musí povinně vést každý notářský úřad.