Kompletní nabídka Kontaktujte Nás

DRUŽSTVA

Založení družstva musí být osvědčeno notářským zápisem. O rozhodnutí o změně stanov družstva nebo o zrušení družstva musí být rovněž pořízen notářský zápis. V notářském zápisu o založení družstva notář osvědčuje podstatné skutečnosti z průběhu schůze družstva a sepisuje notářský zápis o rozhodnutí ustavující schůze o schválení stanov družstva.

Notář ze zákona také osvědčuje průběh první schůze shromáždění společenství vlastníků bytových a nebytových jednotek. V průběhu schůze se volí orgány společenství a schvalují se stanovy.

Podklady potřebné pro vyhotovení notářského zápisu o osvědčení o průběhu ustavující schůze družstva a o rozhodnutí o schválení stanov:

 • Účastníci ustavující schůze družstva

  a) u fyzické osoby: jméno a příjmení, rodné číslo, trvalé bydliště (dle průkazu totožnosti)

  b) u právnické osoby: aktuální výpis z obchodního rejstříku (ne starší 1 týdne)

  - výpis z obchodního rejstříku je možné vyhotovit prostřednictvím naší notářské kanceláře
  - sdělit, kdo bude jednat jménem právnické osoby, popř. předložit plnou moc v případě zastupování na základě plné moci družstvo musí mít nejméně pět členů, to neplatí, jsou-li jeho členy alespoň dvě právnické osoby sdělení, kdo bude předsedat ustavující schůzi družstva

 • Plná moc, bude-li některý z účastníků zastoupen na základě plné moci

  - plnou moc doporučujeme nejprve předložit notáři a zkonzultovat její náležitosti, popř. plnou moc sami připravíme
  - na plné moci je třeba zajistit úřední ověření podpisu zmocnitele

 • Obchodní firma

  prolustrovat na obchodním rejstříku, jestli pod shodnou obchodní firmou nepodniká jiná právnická osoba či zda tato obchodní firma není zaměnitelná

  - musí obsahovat označení „družstvo“

 • Sídlo družstva

  - tím se rozumí název obce (části obce), název ulice nebo náměstí, číslo popisné, poštovní směrovací číslo
  - jedná se o skutečné sídlo, tzn. adresa místa, z něhož je právnická osoba svým statutárním orgánem řízena
  - sídlo může být v bytě pouze v případě, že to umožňuje povaha předmětu podnikání
  - v zakladatelském dokumentu postačí uvést pouze obec, ve které společnost sídlo, v návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku je třeba uvést celou adresu
  - souhlas s umístěním sídla vlastníků spolu s aktuálním výpisem z katastru nemovitostí je přílohou návrhu na obchodní rejstřík

 • Předmět podnikání

  - vycházet ze živnostenského zákona a prováděcí vyhlášky
  - konzultovat formulaci předmětu činnosti na příslušném živnostenském úřadu podle sídla zakládané společnosti
  - výpis ze živnostenského rejstříku je přílohou návrhu na obchodní rejstřík

 • Navrhované znění stanov družstva v elektronické podobě
 • Pozvánka na ustavující schůzi obsahující navržený program jednání (zejména volba předsedajícího a zapisovatele ustavující schůze, určení výše zapisovaného základního kapitálu družstva a výše základního členského vkladu, schválení stanov družstva, volba členů představenstva družstva, volba členů kontrolní komise, určení člena představenstva, který bude správcem vkladů družstva) s uvedením způsobu doručení pozvánky zakládajícím členům
 • Listina přítomných
 • Návrh seznamu členů družstva obsahující výši jednotlivých členských vkladů, k nimž se na ustavující schůzi zavázali
 • Členové představenstva a kontrolní komise

  - identifikace členů představenstva a kontrolní komise - jméno a příjmení, rodné číslo, trvalé bydliště (dle průkazu totožnosti)
  - v družstvu, jež má méně než padesát členů, mohou stanovy určit, že působnost představenstva a kontrolní komise plní členská schůze, statutárním orgánem je předseda, popřípadě další člen pověřený členskou schůzí

 • Přihlášky do družstva

Podklady potřebné pro vyhotovení notářského zápisu o osvědčení o rozhodnutí členské schůze družstva:

 • Aktuální výpis z obchodního rejstříku (ne starší 1 týdne)

  - výpis z obchodního rejstříku pro Vás zajistíme

 • Poslední úplné znění stanov družstva
 • Návrhy usnesení členské schůze
 • Návrhy usnesení členské schůze
 • Seznam členů družstva obsahující:

  a) u fyzické osoby: jméno a příjmení, rodné číslo, trvalé bydliště (dle průkazu totožnosti)

  b) u právnické osoby: aktuální výpis z obchodního rejstříku (ne starší 1 týdne)

  - výpis z obchodního rejstříku pro Vás zajistíme
  - sdělit, kdo bude jednat jménem právnické osoby, popř. předložit plnou moc v případě zastupování na základě plné moci, plnou moc doporučujeme nejprve předložit notáři a zkonzultovat její náležitosti, popř. plnou moc sami připravíme, na plné moci je třeba zajistit úřední ověření podpisu zmocnitele

 • Listina přítomných

Podklady potřebné pro vyhotovení notářského zápisu o průběhu první schůze společenství vlastníků jednotek:

 • Stanovy společenství

  - vlastní nebo vzorové dle nařízení vlády č. 371/2004 Sb.
  - musí obsahovat sídlo společenství a jeho název obsahující označení domu, pro který vzniklo a musí být v něm obsaženo slovo „společenství“, předmět činnosti, kterým je správa domu, orgány společenství, jejich práva a povinnosti, práva a povinnosti členů společenství, způsob úhrady nákladů spojených se správou domu, způsob nakládání s majetkem společenství

 • Aktuální výpis z katastru nemovitostí ohledně domu, pro který společenství vzniklo - výpis z katastru nemovitostí pro Vás zajistíme
 • Doklad o dni vzniku společenství (den, kdy listina s doložkou o vyznačení vkladu do katastru byla doručena třetímu z vlastníků jednotek, ve smyslu § 9 odst. 3 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění – potvrzení vydá příslušný katastrální úřad), případně nabývací tituly k jednotkám u všech vlastníků (k nahlédnutí ke kontrole dne vzniku společenství)
 • Pozvánka na první schůzi shromáždění obsahující navržený program jednání
 • Listina přítomných

  a) u fyzické osoby: jméno a příjmení, rodné číslo, trvalé bydliště (dle průkazu totožnosti), číslo jednotky, výši spoluvlastnického podílu a počet hlasů s tímto podílem souvisejících
  b) u právnické osoby: aktuální výpis z obchodního rejstříku (ne starší 1 týdne)

  - výpis z obchodního rejstříku pro Vás zajistíme
  - sdělit, kdo bude jednat jménem právnické osoby, popř. předložit plnou moc v případě zastupování na základě plné moci, plnou moc doporučujeme nejprve předložit notáři a zkonzultovat její náležitosti, popř. plnou moc sami připravíme, na plné moci je třeba zajistit úřední ověření podpisu zmocnitele

  - číslo jednotky, výši spoluvlastnického podílu a počet hlasů s tímto podílem souvisejících

  c) plná moc, bude-li některý z účastníků zastoupen na základě plné moci

  - na první schůzi musí být přítomni nebo zastoupeni vlastníci jednotek disponující dohromady nadpolovičním počtem hlasů všech vlastníků, při hlasování je rozhodující velikost spoluvlastnických podílů vlastníků jednotek na společných částech domu, spoluvlastníci jednotky mají postavení jednoho vlastníka jednotky

 • Jméno a příjmení, rodné číslo, trvalé bydliště všech členů výboru popř. pověřeného vlastníka, nebude-li volen výbor

  - k platnosti zvolení člena výboru nebo pověřeného vlastníka je zapotřebí, aby pro něj na schůzi hlasovala nadpoloviční většina všech vlastníků, pro schválení stanov je zapotřebí tříčtvrtinová většina přítomných vlastníků

 

Text vychází ze zdroje na www.nkcr.cz