Kompletní nabídka Kontaktujte Nás

KONVERZE DOKUMENTŮ

Konverzí dokumentů se rozumí:

  • úplné převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru, ověření shody obsahu těchto dokumentů a připojení ověřovací doložky
  • úplné převedení dokumentu obsaženého v datové zprávě do dokumentu v listinné podobě a ověření shody obsahu těchto dokumentů a připojení ověřovací doložky.

Dokument, který provedením konverze vznikl (výstup), má stejné právní účinky jako ověřená kopie dokumentu, jehož převedením výstup vznikl (vstup). Má-li být podle jiného právního předpisu předložen dokument v listinné podobě správnímu orgánu, nebo soudu anebo jinému státnímu orgánu, zejména aby byl užit jako podklad pro vydání rozhodnutí, je tato povinnost splněna předložením jeho výstupu.

Konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby

V případě konverze z listinné do elektronické podoby je třeba přinést listinu, kterou chcete konvertovat. Výstup je dle Vaší volby předáván na CD/DVD nebo je zaslán do tzv. Úschovny, tedy úložiště konvertovaných dokumentů, kde si jej můžete kdykoliv později vyzvednout. Úhrada nosiče CD/DVD je provedena v rámci úhrady poplatku za konverzi.

Konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby

V případě konverze z elektronické do listinné podoby elektronický dokument, který chcete konvertovat, můžete přinést buď na CD/DVD nebo poslat z datové schránky zákazníka do Úschovny (datového úložiště). V tomto případě je třeba předložit potvrzení o vložení dokumentu do datového úložiště pro potřeby konverze, které obsahuje jeho jednoznačnou identifikaci.

 

Text vychází ze zdroje na www.nkcr.cz