Kompletní nabídka Kontaktujte Nás

Sepsání a vyhotovení kupní smlouvy Třebíč

Podklady potřebné pro vyhotovení a sepsání kupní smlouvy Třebíč:

1) identifikace prodávajícího a kupujícího

 • a) u fyzické osoby: jméno a příjmení, rodné číslo, trvalé bydliště (dle průkazu totožnosti)
 • b) u právnické osoby: aktuální výpis z obchodního rejstříku (ne starší 1 týdne)

  - výpis z obchodního rejstříku pro Vás zajistíme

  - sdělit, kdo bude jednat jménem právnické osoby, popř. předložit plnou moc v případě zastupování na základě plné moci

2) Plná moc, bude-li některý z účastníků zastoupen na základě plné moci

 • plnou moc doporučujeme nejprve předložit notáři a zkonzultovat její náležitosti, popř. plnou moc sami připravíme
 • na plné moci je třeba zajistit úřední ověření podpisu zmocnitele

3) Nabývací listiny (listiny prokazující vlastnické právo prodávajícího – např. dědické rozhodnutí, kupní smlouva, směnná smlouva, kolaudační rozhodnutí)

 • nabývací listiny musí být předloženy notáři v originále nejpozději při jednání, alespoň v prosté kopii musí být předloženy v době dohodnuté s notářem před sepsáním notářského zápisu
 • nemáte-li nabývací listinu k dispozici, je možné obrátit se na příslušné sbírky – např. sbírka listin příslušného katastru nemovitostí

4) Aktuální výpis z katastru nemovitostí – jeho vyhotovení pro Vás zajistíme

5) Výše kupní ceny a způsob jejího placení

 • možnost využití notářské úschovy

6) V některých případech znalecký posudek

 • znalecký posudek o ceně nemovitosti je třeba pro zdanění smlouvy u příslušného finančního úřadu
 • o nutnosti jeho pořízení či předložení je vhodné se nejdříve s notářem poradit

7) V některých případech geometrický plán

 • v případě dělení pozemků, převodu dosud nezapsaných nemovitostí v katastru nemovitostí nebo zřizování určitých věcných břemen (po konzultaci s notářem)
 • o nutnosti jeho pořízení či předložení je vhodné se nejdříve s notářem poradit

 

Text vychází ze zdroje na www.nkcr.cz