Kompletní nabídka Kontaktujte Nás

SMLOUVY MODIFIKUJÍCÍ SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ

Majetek nabytý jedním z manželů nebo oběma manžely společně za trvání manželství náleží až na zákonem stanovené výjimky (majetek nabytý z darování, dědictví nebo restituce) do jejich společného jmění manželů. Stejně tak i závazky vzniklé za trvání manželství. Rozsah společného jmění manželů je možné modifikovat, tj. společné jmění manželů smlouvou zúžit či rozšířit, k čemuž zákon předepisuje formu notářského zápisu. Smlouvu lze uzavřít za trvání manželství, ale i před jeho uzavřením (tzv. předmanželská smlouva).

Účelem uzavírání těchto smluv je zpravidla řešení situací, které by mohly negativně ovlivnit rodinné majetkové poměry. Smlouvy mohou například snížit dopady podnikatelských rizik jednoho z manželů na rodinu, mohou vyloučit složité vypořádání majetku po rozvodu manželství či předcházet nechtěnému dědění majetku potomkem jen jednoho z manželů.

Tzv. manželské smlouvy (smlouvy o rozšíření nebo zúžení zákonem stanoveného rozsahu společného jmění manželů, smlouvy o vyhrazení vzniku společného jmění manželů ke dni zániku manželství, uzavřené manžely nebo mužem a ženou, kteří chtějí uzavřít manželství) je notář povinen bez odkladu po jejich sepsání zaevidovat do Centrální evidence manželských smluv.

Předmanželská smlouva

Předmanželskou smlouvu může uzavřít muž a žena, kteří se chystají uzavřít manželství a chtějí smlouvou řešit své budoucí majetkové vztahy, tj. veškerý majetek nabytý a závazky vzniklé v budoucnu, které by jinak tvořily jejich společné jmění manželů, mohou vyloučit z jejich budoucího společného jmění manželů.

Zúžení společného jmění manželů

Zúžením se rozumí případ, kdy se z již nabytého společného majetku stane výlučný majetek jednoho z manželů (například společně koupená nemovitost se stane výlučným vlastnictvím jednoho z manželů) nebo se vymezí pravidla, na jejichž základě bude v budoucnu každý z manželů nabývat určený majetek do svého výlučného vlastnictví. Stejně tak i u závazků.

Rozšíření společného jmění manželů

Rozšířením se rozumí, když se z výlučného majetku jednoho z manželů stane majetek společný (například jeden z manželů zdědí majetek a manželé ho následně učiní majetkem společným). Stejně tak i u závazků.

Podklady potřebné pro sepsání smluv modifikujících společné jmění manželů:

 • Oddací list
 • Stanovit, jakého majetku či závazku se bude smlouva týkat

  a) nemovitosti

  - nabývací listiny (listiny prokazující vlastnické právo prodávajícího – např. dědické rozhodnutí, kupní smlouva, směnná smlouva, kolaudační rozhodnutí) v originále nejpozději při jednání, alespoň v prosté kopii musí být předloženy v době dohodnuté s notářem před sepsáním notářského zápisu, nemáte-li nabývací listinu k dispozici, je možné obrátit se na příslušné sbírky – např. sbírka listin příslušného katastru nemovitostí
  - aktuální výpis z katastru nemovitostí - výpis z katastru nemovitostí pro Vás zajistíme

  b) účty a vkladní knížky – přesná identifikace (nejlépe přinést průkazní kartičku či smlouvu o zřízení účtu, vkladní knížku)

  c) osobní automobil – technický průkaz

  d) movité vybavení bytu - provést soupis a jednotlivé movité věci popsat (počet kusů, značka, barva, popř. umístění v bytě)

  e) podnikatelské činnost jako fyzické osoby – živnostenský list

  f) obchodní podíly – výpis z obchodního rejstříku právnické osoby

  g) závazky – právní titul vzniku závazku – např. smlouva o úvěru, smlouva o půjčce

 • Určit, komu majetek a závazky připadnou
 • Sdělit, zda manželé uzavřou dohodu o zúžení či rozšíření společného jmění manželů i do budoucna (eventuelně v jakém rozsahu)

 

Text vychází ze zdroje na www.nkcr.cz