Kompletní nabídka Kontaktujte Nás

Smlouva o úschově peněz u notáře Třebíč

Do notářské úschovy je možné uložit závěť, cenné papíry, jiné listiny a peníze. Notář je nezávislou osobou a je povinně pojištěn proti případným rizikům. Využití notářské úschovy peněz u notáře v Třebíči je bezpečné. 

V praxi nejčastějším případem úschovy jsou peněžní prostředky odpovídající výši kupní ceny při převodu nemovitosti, kdy kupující složí do notářské úschovy na zvláštní svěřenský účet peněžní prostředky, které jsou vydány za podmínek stanovených svěřenskou smlouvou či protokolem o notářské úschově. Tím je zajištěn jak pro prodávajícího, tak pro kupujícího bezpečný způsob úhrady kupní ceny. Prodávající vylučuje riziko nezaplacení kupní ceny a kupující neriskuje předání peněz před zápisem vlastnického práva do katastru nemovitostí a v rámci vydávání peněz z úschovy notářem si může zajistit také zaplacení daně z převodu nemovitostí, za jejíž zaplacení ze zákona za prodávajícího ručí.

Podklady potřebné pro sepsání svěřenské smlouvy na peníze:

1) Identifikace účastníků

 • u fyzické osoby: jméno a příjmení, rodné číslo, trvalé bydliště (dle průkazu totožnosti)
 • u právnické osoby: aktuální výpis z obchodního rejstříku (ne starší 1 týdne)

  - výpis z obchodního rejstříku pro Vás zajistíme
  - sdělit, kdo bude jednat jménem právnické osoby, popř. předložit plnou moc v případě zastupování na základě plné moci

2) Plná moc, bude-li některý z´účastníků zastoupen na základě plné moci

 • plnou moc doporučujeme nejprve předložit notáři a zkonzultovat její náležitosti, popř. plnou moc sami připravíme
 • na plné moci je třeba zajistit úřední ověření podpisu zmocnitele

3) Smlouva, ze které vyplývá závazek, který má být notářskou úschovou zajištěn – např. kupní smlouva, smlouva o dílo, dohoda o narovnání, smlouva o převodu obchodního podílu

4) Částka, která má být složena na svěřenský účet a sdělení, zda peněžní prostředky budou složeny na svěřenský účet před podpisem svěřenské smlouvy či po jejím podpisu, popř. do jaké lhůty

5) Sdělení komu a za jakých podmínek budou peníze vydány

 • v případě převodu nemovitosti zpravidla předložením kupní smlouvy s doložkou osvědčující pravomocné rozhodnutí katastrálního úřadu o povolení vkladu vlastnického práva z této smlouvy do katastru nemovitostí a výpisu z katastru nemovitostí, na kterém bude zapsán kupující jako vlastník převáděné nemovitosti
 • konkrétní podmínky jsou stanoveny dle dohody s klienty

6) Sdělení účtu všech účastníků, na který mají být peníze vydány

7) Sdělení, které smluvní straně budou náležet úroky

 

Podklady potřebné pro sepsání svěřenské smlouvy na listiny:

1) Identifikace účastníků

 • u fyzické osoby: jméno a příjmení, rodné číslo, trvalé bydliště (dle průkazu totožnosti)
 • u právnické osoby: aktuální výpis z obchodního rejstříku (ne starší 1 týdne)

  - výpis z obchodního rejstříku pro Vás zajistíme
  - sdělit, kdo bude jednat jménem právnické osoby, popř. předložit plnou moc v případě zastupování na základě plné moci

2) Plná moc, bude-li některý z účastníků zastoupen na základě plné moci

 • plnou moc doporučujeme nejprve předložit notáři a zkonzultovat její náležitosti, popř. plnou moc sami připravíme
 • na plné moci je třeba zajistit úřední ověření podpisu zmocnitele

3) Identifikace listin, které mají být složeny do notářské úschovy

4) Sdělení komu, za jakých podmínek a kde budou listiny vydány

 • konkrétní podmínky jsou stanoveny dle dohody s klienty

 Pro další informace ohledně smlouvy o úschově Třebíč a zjištění ceny notářské úschovy Třebíč nás kontaktujte zde.

Text vychází ze zdroje na www.nkcr.cz