Kompletní nabídka Kontaktujte Nás

OVĚŘOVÁNÍ A OSVĚDČOVÁNÍ

Notář či k tomu jeho oprávněný zaměstnanec je oprávněn ověřit pravost podpisu (tzv. legalizace) či shodu opisu nebo kopie listiny s jejím originálem (tzv. vidimace).

LEGALIZACE

V případě legalizace je nutné, aby se dostavila k notáři osoba, jejíž podpis je ověřován. Zároveň je třeba předložit platný průkaz totožnosti (např. občanský průkaz, cestovní pas, nově vydaný řidičský průkaz, cizinci průkaz o povolení k pobytu). Listina je před notářem vlastnoručně podepsána nebo osoba, která listinu podepsala, může uznat svůj podpis na listině za vlastní.

VIDIMACE

Nechat ověřit shodu opisu či kopie listiny s jejím originálem může každý, kdo předloží originál listiny spolu s požadovaným počtem kopií, které je třeba ověřit. Z důvodu zrychlení celého procesu prosíme předem o zajištění kopií, vyjma listin předložených v cizím jazyce. Zákon zakazuje ověřit určité listiny (např. průkaz totožnosti, závěť či cenné papíry).

Má-li být ověřená listina předložena na území jiného státu, je třeba, aby ji podepsal notář nebo jeho stálý zástupce a aby byla opatřena vyšším stupněm ověření v souladu s příslušnými právními předpisy. V takovém případě upozorněte prosím na tuto skutečnost předem příslušného zaměstnance.

OSVĚDČENÍ PRÁVNĚ VÝZNAMNÝCH SKUTEČNOSTÍ A PROHLÁŠENÍ

Notář může na základě žádosti kromě legalizace a vidimace osvědčit také skutečnosti a prohlášení, které by mohly být podkladem pro uplatňování nebo prokazování práv nebo kterými by mohly být způsobeny právní následky.

Notář provádí zejména tato osvědčení:

 • o tom, že byla předložena listina a kdy se tak stalo,
 • o protestech směnek a jiných listin, které je třeba předložit k uplatnění práva,
 • o průběhu valných hromad a schůzí právnických osob,
 • o tom, že je někdo naživu,
 • o jiných skutkových dějích a stavu věcí (například průběh slosování, stav nemovitostí, bytů a nebytových prostor),
 • o prohlášení,
 • o provedení úkonů a splnění formalit podle nařízení Rady o evropské společnosti a podle nařízení Rady o evropské družstevní společnosti a zákonů vydaných k jejich provedení,
 • výstupů z informačního systému veřejné správy,
 • o splnění podmínek přeshraniční fúze pro účely zápisu přeshraniční fúze do obchodního rejstříku nebo zahraničního obchodního rejstříku,
 • autorizovanou konverzi dokumentů.

  Text vychází ze zdroje na www.nkcr.cz