Kompletní nabídka Kontaktujte Nás

ZÁSTAVNÍ SMLOUVY

Zástavní smlouva je jednou z možností, jak zajistit pohledávku věřitele vůči dlužníkovi. Zástavou mohou být nemovitosti, věci movité i jiná práva majetkové povahy.

Zvláštní úprava zástavního práva se týká případů, kdy jsou předmětem zástavy nemovitosti, které se neevidují v katastru nemovitostí (například sklep), věc hromadná (například podnik), soubor věcí (například sbírka) nebo movitá věc (například automobil), které nebudou předány při uzavření zástavní smlouvy do držení věřitele. K sepsání takové zástavní smlouvy je nutná forma notářského zápisu a zástavní právo v tomto případě vzniká zápisem do Rejstříku zástav vedeného Notářskou komorou České republiky, který zajistí notář.

Smlouvu o zřízení zástavního práva k nemovitostem evidovaným v katastru nemovitostí Vám rovněž může sepsat notář, zástavní právo v tomto případě vzniká vkladem do katastru nemovitostí.

Rejstřík zástav slouží nejen k povinným zápisům zástavních práv, ale je možné v něm i vyhledávat. U kteréhokoliv notáře lze z evidence zjistit, zda určitá věc je či není zastavena ve prospěch věřitele a předejít tak riziku koupě zastavené věci. Věřitel může totiž při změně vlastníka uplatnit své zástavní právo na novém majiteli a ten by těžko mohl argumentovat tím, že o zástavním právu nevěděl.

Podklady potřebné pro sepsání zástavní smlouvy:

 • Identifikace účastníků, tj. zástavního dlužníka, zástavního věřitele, zástavce (toho, kdo dává věc do zástavy), pokud není totožný se zástavním dlužníkem

  a) u fyzické osoby: jméno a příjmení, rodné číslo, trvalé bydliště (dle průkazu totožnosti)

  b) u právnické osoby: aktuální výpis z obchodního rejstříku (ne starší 1 týdne)

  - výpis z obchodního rejstříku je možné vyhotovit prostřednictvím naší notářské kanceláře
  - sdělit, kdo bude jednat jménem právnické osoby, popř. předložit plnou moc v případě zastupování na základě plné moci

 • Plná moc, bude-li některý z účastníků zastoupen na základě plné moci

  - plnou moc doporučujeme nejprve předložit notáři a zkonzultovat její náležitosti, popř. plnou moc sami připravíme
  - na plné moci je třeba zajistit úřední ověření podpisu zmocnitele

 • Označení zajišťované pohledávky a její výše a předložit smlouvu nebo jinou listinu dokládající vznik zajišťované pohledávky (např. smlouvu o úvěru)
 • Označení zástavy a její popis
 • Sdělení hodnoty zástavy
 • Sdělení, zda je zástava pojištěna a zda bude provedena vinkulace pojistného plnění (k tomu předložení pojistné smlouvy)
 • Další ujednání, která by měla smlouva o zřízení zástavního práva obsahovat (např. informační povinnost, smluvní pokuta apod.)

 

Text vychází ze zdroje na www.nkcr.cz