Kompletní nabídka Kontaktujte Nás

Sepsání závěti u notáře Třebíč, vydědění Třebíč

ZÁVĚŤ

Sepsáním závěti můžete pro případ své smrti vyřešit své majetkové záležitosti a předejít tak následným majetkovým sporům mezi dědici. Zejména osoby, které nemají manžele nebo děti, by měly být informovány o tom, kdo po nich bude ze zákona dědit a případně zvážit, zda nesepsat závěť.

Dle zákona není nutné sepsat závěť formou notářského zápisu, pokud však zvolíte sepsání závěti u notáře Třebíč, zůstává originál závěti bezpečně uložen u notáře v trezoru a existence závěti je elektronicky evidovaná v Centrální evidenci závětí vedené Notářskou komorou České republiky. Oproti jiným způsobům sepsání závěti, které zákon připouští, je tak na nejvyšší možnou míru zaručeno, že dědictví bude skutečně podle vůle pořizovatele projednáno a že závěť bude splňovat veškeré formální náležitosti dané zákonem.

Při dědění má závětní dědic přednost před dědici ze zákona, jedinou výjimkou jsou potomci pořizovatele závěti, kteří mají nárok na zákonem stanovený díl z dědictví (tzv. neopominutelní dědicové).

Závěť lze kdykoliv změnit nebo odvolat.

Závěť sepsanou jiným způsobem než notářským zápisem je možné také u notáře uložit.

VYDĚDĚNÍ

Nechcete-li, aby po Vás dědil Váš potomek, a jsou-li pro to zákonem stanovené důvody, je třeba sepsat listinu o vydědění. Jedná se o sepsání formálně a obsahově náročné listiny a zvláště v tomto případě je vhodné nechat listinu sepsat notářem.

USTANOVENÍ SPRÁVCE DĚDICTVÍ

Je možné ustanovit správce dědictví, který by po smrti pořizovatele samostatně obstarával až do vyřízení dědictví záležitosti spojené s děděným majetkem. Zejména podnikatelé, kteří vlastní zcela nebo zčásti podnik, případně obchodní podíly, by na ustanovení takové osoby neměli zapomínat, neboť tak lze předejít nenahraditelným škodám vyplývajícím ze sporů dědiců.

Pro tuto listinu je zákonem předepsána forma notářského zápisu a notář Vám poskytne všechna potřebná poučení. S ustanovením do funkce správce dědictví musí zvolený správce dědictví vyslovit při sepsání listiny souhlas.

Podklady potřebné pro sepsání závěti, listiny o vydědění a o ustanovení správce dědictví:

  • Identifikace zůstavitele, tj. jméno a příjmení, rodné číslo, trvalé bydliště (dle průkazu totožnosti)
  • Ustanovení dědiců a jejich identifikace (jméno a příjmení, rodné číslo nebo datum narození, trvalé bydliště)
  • Stanovit, jaké věci a práva mají dědicům připadnout, určit jejich podíly (nejsou-li podíly více dědiců v závěti určeny, platí, že podíly jsou stejné)
  • Důvod vydědění (vydědění Třebíč je možné pouze z důvodů stanovených zákonem)
  • Ustanovení správce dědictví a jeho identifikace

 

Text vychází ze zdroje na www.nkcr.cz