Kompletní nabídka Kontaktujte Nás

ZMĚNY VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

 

Pro osvědčení zásadních změn týkajících se obchodních společností zákon rovněž vyžaduje vyhotovení notářských zápisů. O rozhodnutí orgánu právnické osoby lze učinit notářský zápis pouze v případě, kdy se jedná o změnu skutečností zapisovaných do obchodního rejstříku a v případech stanovených zákonem. V jakém konkrétním případě je třeba sepsat notářský zápis Vám sdělíme.

Ke změnám ve společnosti s ručením omezeným a v akciové společnosti dochází rozhodnutím jediného společníka či akcionáře při výkonu působnosti valné hromady nebo rozhodnutím valné hromady společnosti.

Kromě samotného sepsání notářského zápisu Vám dle dohody sepíšeme také veškeré související listiny, které jsou přílohou návrhu na obchodní rejstřík (např. souhlas s umístěním sídla, čestná prohlášení jednatelů, členů představenstva a dozorčí rady, prokuristy a likvidátora, zápis ze zasedání představenstva či dozorčí rady, převzetí závazku ke zvýšení vkladu či k novému vkladu, úplné znění společenské smlouvy, zakladatelské listiny či stanov společnosti), včetně samotného návrhu na obchodní rejstřík a zajistíme podání návrhu na obchodní rejstřík.

Podklady potřebné pro vyhotovení notářského zápisu ohledně změn ve společnosti s ručením omezeným:

 • 1) aktuální výpis z obchodního rejstříku (ne starší 3 měsíců) nebo jiný doklad o existenci této právnické osoby dle práva platného ve státě, ve kterém má společnost sídlo

  - výpis z obchodního rejstříku pro Vás zajistíme

 • 2) sdělit, kdo bude jednat jménem právnické osoby, která je společníkem
 • 3) plná moc, bude-li některý z účastníků zastoupen na základě plné moci

  - plnou moc doporučujeme nejprve předložit notáři a zkonzultovat její náležitosti, popř. plnou moc sami připravíme

  - na plné moci je třeba zajistit úřední ověření podpisu zmocnitele, popř. postilu

  - zmocněncem nesmí být jednatel nebo člen dozorčí rady

 • 4) zajistit účast soudního tlumočníka, nemluví-li některý ze společníků česky
 • 5) sdělit, kdo bude předsedou valné hromady
 • 6) poslední úplné znění společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny společnosti
 • 7) návrhy usnesení valné hromady nebo rozhodnutí jediného společníka či sdělení, o čem má valná hromada nebo jediný společník v působnosti valné hromady rozhodovat
 • 8) pozvánka na valnou hromadu obsahující navržený program jednání

   

Podklady potřebné pro vyhotovení notářského zápisu ohledně změn v akciové společnosti:

 • 1) aktuální výpis z obchodního rejstříku (ne starší 3 měsíců) nebo jiný doklad o existenci této právnické osoby dle práva platného ve státě, ve kterém má společnost sídlo

  - výpis z obchodního rejstříku pro Vás zajistíme

 • 2) sdělit, kdo bude jednat jménem právnické osoby, která je akcionářem
 • 3) plná moc, bude-li některý z účastníků zastoupen na základě plné moci

  - plnou moc doporučujeme nejprve předložit notáři a zkonzultovat její náležitosti, popř. plnou moc sami připravíme

  - na plné moci je třeba zajistit úřední ověření podpisu zmocnitele, popř. postilu

  - zmocněncem nesmí být jednatel nebo člen dozorčí rady

 • 4) zajistit účast soudního tlumočníka, nemluví-li některý ze společníků česky
 • 5) sdělit, kdo bude předsedou valné hromady
 • 6) poslední úplné znění stanov společnosti
 • 7) návrhy usnesení valné hromady nebo rozhodnutí jediného akcionáře či sdělení, o čem má valná hromada nebo jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodovat
 • 8) pozvánka na valnou hromadu (u akcií na jméno) nebo oznámení o konání valné hromady (u akcií na majitele) obsahující navržený program jednání

  - neplatí pro rozhodnutí jediného akcionáře a je-li přítomno 100 % akcionářů

 • 9) akcionářská struktura, počet akcií jednotlivých akcionářů, pořadová čísla akcií

  - akcie na majitele je třeba předložit při jednání

  u akcií na jméno je třeba předložit výpis ze seznamu akcionářů podepsaný členy představenstva

  u zaknihovaných akcií je třeba předložit výpis z registru emitenta vedeného Střediskem cenných papírů

  v případě konání valné hromady je třeba předložit listinu přítomných, popř. ji sami připravíme

 

V souladu s notářským řádem Vám sepíšeme také osvědčení o průběhu valných hromad a schůzí právnických osob.

 

Text vychází ze zdroje na www.nkcr.cz